Schenken en Nalaten

De vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum heeft zich ten doel gesteld het Openluchtmuseum in de breedst mogelijke zin te ondersteunen. Dit geschiedt onder meer door het houden van lezingen, het organiseren van excursies, het beschikbaar stellen van vrijwilligers en het financieel ondersteunen van het museum (zie Donaties).

Als lid van onze vereniging draag je ons en het Openluchtmuseum een warm hart toe. Wij ontvangen regelmatig vragen van leden die ons verzoeken aan te geven of het mogelijk is onze vereniging en/of het museum financieel te steunen. Om die reden zal in het onderstaande nader worden toegelicht op welke wijze je hieraan vorm zou kunnen geven.

Schenken

Eenmalige gift
Met een gift kun je de vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum op elk door jou gewenst moment steunen. Een eenmalige gift kun je doen door overmaking van het door jou beoogde bedrag onder vermelding van ‘gift’ of ‘schenking’. Je kunt de gift of schenking fiscaal aftrekken voor zover deze – gezamenlijk met de overige in hetzelfde kalenderjaar verrichte eenmalige schenkingen – meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van je inkomen bedragen. Onder inkomen wordt hier verstaan het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3) vóór toepassing van de persoongebonden aftrek. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het tarief waartegen aftrek plaatsvindt (maximaal 52%). Bij giften in natura is in de regel de waarde in het economische verkeer op het moment dat de schenking wordt gedaan bepalend.

Periodieke gift
Naast eenmalige giften bestaat ook de mogelijkheid tot het doen van periodieke giften. Een belangrijk voordeel van kwalificerende periodieke giften is dat de eerder genoemde drempel en het eerder genoemde maximum niet gelden, zodat het volledige geschonken bedrag in aftrek kan worden gebracht. Hiervoor is wel vereist dat u in een notariële akte de verplichting aangaat om de uitkeringen jaarlijks gedurende ten minste vijf jaar te doen.

Nalaten

Nalatenschap
Je kunt door erfstelling de vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum tot erfgenaam benoemen voor elk gewenst deel van je nalatenschap. Daarnaast bestaat de mogelijkheid bij legaat een nader te bepalen bedrag aan de vereniging ten goede te laten komen. Daartoe dient je in je testament te laten opnemen welk bedrag je aan de vereniging nalaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid bij legaat roerende of onroerende zaken aan de vereniging na te laten.

ANBI
De vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum is aangewezen als een het algemene nut beogende instelling die als ‘steunvereniging’ een kwalificerend museum (het Nederlands Openluchtmuseum) ondersteunt. Ten gevolge hiervan zijn de ontvangen nalatenschappen en legaten eveneens volledig vrijgesteld van schenkingsrecht. Je nalatenschap of legaat kan dus volledig voor het beoogde doel worden aangewend.

Fonds op naam
Het kan zo zijn dat je een bijzondere band hebt met een specifieke activiteit of een specifiek object van het Openluchtmuseum. Een fonds op naam is in die gevallen een aantrekkelijke manier om die activiteit financieel te steunen. Je kan een fonds op naam zowel tijdens leven als door middel van een testament in het leven roepen. Door middel van een dergelijk fonds geef je de door jou gewenste bestemming aan je gift of nalatenschap (bijvoorbeeld voor klederdracht, molens of één specifiek object op het museumterrein). Daarbij heb je de keuze dit in de vorm van een eenmalige of periodieke schenking te doen dan wel het fonds eerst bij overlijden (testamentair) in het leven te roepen.

Meer informatie?

De informatie op deze pagina is tengevolge van beleid en wetgeving aan verandering onderhevig. Als je naar aanleiding van het bovenstaande meer wilt weten dan kun je contact opnemen met het de penningmeester van onze vereniging (telefoon 026 357 61 54 / e-mail vrienden@openluchtmuseum.nl / di-vr 09.30-12.30u) en/of je notaris.